PN/3/2015 Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – stanowiąca frakcję o średnicy 80-300 mm z sortowania odpadów komunalnych – odpad luzem

Ogłoszenie o zamówieniu: Zamawiający informuje, iż w dniu 30.09.2015 przekazał do publikacji w bazie TED treść ogłoszenia o zamówieniu dla przedmiotowego zamówienia. Treść ogłoszenia do pobrania poniżej: pobierz plik: notice-1…