Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja energetyczna z sortowania odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS071-189492-pl PN 2 2022 SWZ Edytowalne załączniki do SWZ Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ ZUOS – Projekt umowy PN-2 ID postępowania w MINIPORTALU:      c941312d-f8f8-4129-a75b-9025575e619e Wyjaśnienie treści SWZ pn2 Zdjęcia odpadów zmiana…