Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja energetyczna z sortowania odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS071-189492-pl PN 2 2022 SWZ Edytowalne załączniki do SWZ Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ ZUOS – Projekt umowy PN-2 ID postępowania w MINIPORTALU:      c941312d-f8f8-4129-a75b-9025575e619e Wyjaśnienie treści SWZ pn2 Zdjęcia odpadów zmiana…

Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów balastowych luzem o granulacji 80-300 mm o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy, pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, sklasyfikowanej zgodnie z katalogiem odpadów jako 191212

ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS212-559059-pl-ts PN 5 2021 SWZ Balast Luzem Edytowalne załączniki do SWZ Załącznik nr 3 JEDZ Projekt umowy PN 5 2021 Nr Identyfikacyjny na MINIPORTALU: 4d4dae4a-126e-4a23-bee9-f97d2c74943e Odpowiedzi na…