Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja energetyczna z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych

Ogłoszenie o zamówieniu: notice PN 1 2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 1. SIWZ PRERDF WIEKOGABARYT 2. Edytowalne zal. 3. Załącznik nr 2_formularz_JEDZ 4. Załącznik nr 5 -Proj.umowy Informacja z otwarcia…

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie na rok 2016

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pobierz plik:174321-2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: pobierz plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przesunięty na dzień 16.12.2015 godz.…

PN/3/2015 Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – stanowiąca frakcję o średnicy 80-300 mm z sortowania odpadów komunalnych – odpad luzem

Ogłoszenie o zamówieniu: Zamawiający informuje, iż w dniu 30.09.2015 przekazał do publikacji w bazie TED treść ogłoszenia o zamówieniu dla przedmiotowego zamówienia. Treść ogłoszenia do pobrania poniżej: pobierz plik: notice-1…