O PROJEKCIE

Projekt „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” zrealizowany został z środków Funduszu Spójności, w ramach Programu „Infrastruktura i Środowisko”. Dofinansowanie unijne wynosiło aż 77,59 % wartości Projektu.

Projekt obejmuje 23 gminy w 5 powiatach Województwa Pomorskiego.

Realizacja Projektu zapewniła powstanie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującego odzysk, segregację i recykling odpadów komunalnych powstających w regionie pięciu powiatów. W efekcie uzyskano odzysk surowców, minimalizację ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko, znaczne ograniczenie objętości odpadów składowanych na składowisku oraz ich ostateczne unieszkodliwienie zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) oraz polskimi i unijnymi wymogami prawnymi.

Projekt „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” realizowany jest ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu „Infrastruktura i Środowisko”. Dofinansowanie unijne wynosi aż 77,59 % wartości Projektu. Obejmuje on 23 gminy w 5 powiatach Województwa Pomorskiego. Projekt realizowany będzie w dwunastu lokalizacjach. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje 11 Kontraktów, w tym 5 budowlanych, 4 usługowe i 2 dotyczące dostawy maszyn i urządzeń.

Podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu RGSOT, 12 maja 2010.

SONY DSC


ZASIĘG PROJEKTU

ZASIEG_29_02_12


PO CO TO?

Projekt zrealizowany został po to aby:

 • zmniejszyć ilość odpadów deponowanych bezpośrednio „do ziemi” do 47% strumienia „na bramie”,
 • odzyskać znaczną ilość surowców wtórnych nadających się do przetworzenia w procesie recyklingu i powtórnego wykorzystania,
 • ograniczyć do minimum uciążliwości zapachowe składowiska odpadów
 • zapewnić pełną ochronę wód gruntowych oraz energetyczne wykorzystanie biogazu przez wybudowanie nowoczesnej kwatery składowania odpadów poprocesowych,
 • przywrócić środowisku wiele hektarów terenów zielonych dzięki przeprowadzeniu rekultywacji 11 istniejących w regionie kwater składowych.

PROGRAM FUNKCJONALNY

 • Wdrażanie wielopojemnikowej i dwupojemnikowej selektywnej zbiórki odpadów dla wydzielenia z masy odpadów: surowców wtórnych w tym odpadów opakowaniowych, odpadów zielonych i organicznych pospożywczych, wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych.
 • Wydzielenie na linii segregacji frakcji palnej i przekazanie do regionalnej spalarni odpadów.
 • Segregacja odpadów w centralnym Zakładzie, na trzy frakcje:
  frakcja < 10 mm na składowisko
  frakcja 10-80 mm – do kompostowania
  frakcja > 80 mm – do segregacji
 • Intensywne kompostowanie wysortowanej frakcji – głównie organicznych (frakcja 10 – 80 mm)
 • Intensywne kompostowanie odpadów organicznych, pospożywczych i zielonych wydzielonych w selektywnej zbiórce.
 • Unieszkodliwianie przez deponowanie odpadów podprocesowych na składowisku.
 • Demontaż odpadów wielkogabarytowych.
 • Selektywne gromadzenie, zbieranie i czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.
 • Przetwarzanie odpadów budowlanych.
 • Segregacja i doczyszczanie zebranych w selektywnej zbiórce surowców wtórnych oraz frakcji > 80 mm z linii segregacji w celu odzyskania potencjalnych surowców, w tym odpadów opakowaniowych, a dodatkowo frakcji lekkiej palnej jako paliwo alternatywne z przekazaniem do planowanej spalarni regionalnej.

FINANSOWANIE

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowiska”.

Koszty całego Projektu wynoszą:
146 520 249 zł brutto,
120 480 117 zł netto

Dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 77,59% kosztów kwalifikowanych czyli 93 480 440 zł netto.

finansowanie


EDUKACJA EKOLOGICZNA

logo_eko24

Projekt rozbudowy i modernizacji zakładu to również autorski program edukacji ekologicznej. O tym jak segregować odpady domowe oraz w jaki sposób wspólnie dbać o czystość naszegoregionu przeczytacie na portalu EKO24.

Odpady są jednym z najważniejszych problemów w Polsce i na świecie. W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów rocznie, czyli na jednego Polaka przypada średnio ok. 350 kg odpadów ko­munalnych rocznie

Selektywna zbiórka pozwala na zwiększenie ilości odpadów pod­dawanych recyklingowi. Przez recykling należy rozumieć taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach.

Im więcej odpadów selektywnie zebranych, tym więcej surowców odzyskanych i tym większa ochrona środowiska naturalnego. Dlatego Pozytywnie Selektywni segregują odpady.


DOKUMENTY DO POBRANIA