INFORMACJE O SPÓŁCE

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.

ul. Rokicka 5A

83-110 Tczew

Nr KRS: 0000064288

NIP: 593-22-68-695

REGON: 192471199

Telefon/fax: (058) 532-83-72; (058) 531-67-40.

e-mail: zuos@zuostczew.pl

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych i Akt założycielski Spółki sporządzony 14 listopada 2000 roku.

Kapitał zakładowy Spółki Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. wynosi 8.482.000,00 zł. Wszystkie udziały należą do Gminy Miejskiej Tczew.

Stan zatrudnienia: 152 osoby.

 

Przedmiotem działalności Spółki wg. PKD jest:

 • 35.11.Z – wytwarzanie energii elektrycznej,
 • 35.12.Z – przesyłanie energii elektrycznej,
 • 35.13.Z – dystrybucja energii elektrycznej,
 • 35.14.Z – handel energią elektryczną,
 • 35.21.Z – wytwarzanie paliw gazowych,
 • 35.22.Z – dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
 • 35.30.Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
  i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • 38.12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 • 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • 38.31.Z – demontaż wyrobów zużytych,
 • 38.32.Z – odzysk surowców z materiałów segregowanych,
 • 46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.

 

W roku 2014 zakończono realizację wszystkich zadań inwestycyjnych Projektu pn. „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”. Powstałe w wyniku Projektu instalacje umożliwiają spełnienie wszystkich założeń technologicznych i środowiskowych wynikających z Projektu „RSGOT” i pozwalają na prowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami.

W styczniu 2014 roku Zakład otrzymał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie Wschodnim – RIPOK Tczew, nadany uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego.

RIPOK Tczew tworzą:

 • Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Tczew (RZUOT) stanowiący centrum technologiczne RIPOK Tczew,
 • Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Stegnie,
 • Stanowisko Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie (Ropuchy).

Celem technologicznym zakładu jest:

 • maksymalizacja odzysku surowców zawartych w odpadach,
 • ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na kwaterę składową,
 • zminimalizowanie ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia poprzez składowanie.

Zastosowane rozwiązania technologiczne Zakładu odpowiadają pod względem jakościowym i funkcjonalnym najwyższym standardom europejskim, oraz uwzględniają obowiązek zastosowania najlepszej dostępnej techniki /BAT/.

Spółka osiągnęła ogromny sukces. Zarówno inwestycja realizowana przez Spółkę jak i organizacja, i eksploatacja nowego zakładu oceniana jest przez ekspertów i specjalistów z zakresu gospodarki odpadami jako wzorcowa i jako taka przedstawiana na sympozjach i konferencjach. Wysoko oceniana jest wiedza i fachowość zatrudnionych pracowników.

Statystyki:

 • W 2014 roku do RIPOK Tczew trafiło łącznie 76 225,06 ton odpadów
 • Unieszkodliwianiu poprzez składowanie poddano 28 964 Mg odpadów, co stanowi 38 % odpadów przyjętych.
 • Utworzono ponad 130 nowych miejsc pracy.

Ciekawostki:

 • Zakład wyposażony jest w 71 taśm sortowniczych.
 • Zakład przetwarza ok. 97 tysięcy ton odpadów rocznie.
 • Zakład posiada autorskie zaawansowane oprogramowanie selekcji odpadów.
 • RIPOK Tczew ma jeden z najwyższych wskaźników odzysku w Polsce, który wynosi 14%.
 • Wysegregowane odpady sprzedawane są miedzy innymi do Chin i Słowacji.

Czy wiesz, że…

 • Specjalistyczna technologia pozwala zakładowi wyselekcjonować plastik w wybranym kolorze, np. jasnoniebieskim albo zielonym.
 • W sortowni dokładnie rozdzielamy poszczególne rodzaje odpadów. To nie są już zwykłe odpady, ale SUROWCE WTÓRNE.

Warto wiedzieć

Selektywna zbiórka odpadów pozwala na zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi. Im więcej odpadów zebranych selektywnie zbieranych tym większa ochrona środowiska naturalnego.

Zapamiętaj

Nie używaj czarnych worków na śmieci ponieważ utrudniają selekcję odpadów na taśmie segregującej.

PSZOK przyjmuje odpady wytworzone i dostarczone samodzielnie.

Pracownicy Zakładu codziennie znajdują przynajmniej jeden dowód osobisty.


STRUKTURA

Zgromadzenie Wspólników:

Rolę Zgromadzenia Wspólników w Spółce wypełnia Prezydent Miasta Tczewa.

Zarząd:

 • Prezes Zarządu – Dyrektor

Rada Nadzorcza:

 • Katarzyna Tomczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Tomasz Kajzer – Zastępca Przewodniczącego
 • Grzegorz Sobieralski – Sekretarz
 • Roman Rezmerowski – Członek

 


RIPOK tworzą:

 • Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Tczew (RZUOT) – centrum technologiczne RIPOK Tczew.

Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w rejonie pięciu powiatów. Centrum technologiczne RIPOK zapewnia odzysk surowców, ogranicza masę odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko oraz minimalizuje ilość odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowisku.

 • Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Stegnie.

Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych w Stegnie jest podstawowym obiektem systemu transportu dwustopniowego dla obsługi rejonu: Krynicy Morskiej, Sztutowa, Ostaszewa i Nowego Dworu Gdańskiego. W Stacji odbywa się wyłącznie gromadzenie – magazynowanie i przygotowanie do transportu różnego rodzaju odpadów.

 • Stanowisko Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie (Ropuchy).

Stacja gromadzi w sposób selektywny odpady budowlane o charakterze gruzu – pochodzące z remontu budynków, sprzęt i instalacje sanitarne oraz elektryczne pochodzące z remontów budynków, stolarkę okienną i drzwiową, materiały izolacyjne, złom stalowy.

mapa


INFORMACJE DLA MEDIÓW

Kontakt prasowy:

Aneta Kamińska

e-mail: akaminska@zuostczew.pl

 

telefon/fax: +48 58 532 83 72

pdfLogotypy