INFORMACJE O SPÓŁCE

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.

ul. Rokicka 5A

83-110 Tczew

Nr KRS: 0000064288

NIP: 593-22-68-695

REGON: 192471199

Telefon/fax: (058) 532-83-72; (058) 531-67-40.

e-mail: zuos@zuostczew.pl

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych i Akt założycielski Spółki sporządzony 14 listopada 2000 roku.

Kapitał zakładowy Spółki Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. wynosi 8.482.000,00 zł. Wszystkie udziały należą do Gminy Miejskiej Tczew.

Stan zatrudnienia: 152 osoby.

 

Przedmiotem działalności Spółki wg. PKD jest:

 • 35.11.Z – wytwarzanie energii elektrycznej,
 • 35.12.Z – przesyłanie energii elektrycznej,
 • 35.13.Z – dystrybucja energii elektrycznej,
 • 35.14.Z – handel energią elektryczną,
 • 35.21.Z – wytwarzanie paliw gazowych,
 • 35.22.Z – dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
 • 35.30.Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
  i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • 38.12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 • 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • 38.31.Z – demontaż wyrobów zużytych,
 • 38.32.Z – odzysk surowców z materiałów segregowanych,
 • 46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.

 

W roku 2014 zakończono realizację wszystkich zadań inwestycyjnych Projektu pn. „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”. Powstałe w wyniku Projektu instalacje umożliwiają spełnienie wszystkich założeń technologicznych i środowiskowych wynikających z Projektu „RSGOT” i pozwalają na prowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami.

W styczniu 2014 roku Zakład otrzymał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie Wschodnim – RIPOK Tczew, nadany uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego.

RIPOK Tczew tworzą:

 • Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Tczew (RZUOT) stanowiący centrum technologiczne RIPOK Tczew,
 • Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Stegnie,
 • Stanowisko Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie (Ropuchy).

Celem technologicznym zakładu jest:

 • maksymalizacja odzysku surowców zawartych w odpadach,
 • ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na kwaterę składową,
 • zminimalizowanie ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia poprzez składowanie.

Zastosowane rozwiązania technologiczne Zakładu odpowiadają pod względem jakościowym i funkcjonalnym najwyższym standardom europejskim, oraz uwzględniają obowiązek zastosowania najlepszej dostępnej techniki /BAT/.

Spółka osiągnęła ogromny sukces. Zarówno inwestycja realizowana przez Spółkę jak i organizacja, i eksploatacja nowego zakładu oceniana jest przez ekspertów i specjalistów z zakresu gospodarki odpadami jako wzorcowa i jako taka przedstawiana na sympozjach i konferencjach. Wysoko oceniana jest wiedza i fachowość zatrudnionych pracowników.

Statystyki:

 • W 2014 roku do RIPOK Tczew trafiło łącznie 76 225,06 ton odpadów
 • Unieszkodliwianiu poprzez składowanie poddano 28 964 Mg odpadów, co stanowi 38 % odpadów przyjętych.
 • Utworzono ponad 130 nowych miejsc pracy.

Ciekawostki:

 • Zakład wyposażony jest w 71 taśm sortowniczych.
 • Zakład przetwarza ok. 97 tysięcy ton odpadów rocznie.
 • Zakład posiada autorskie zaawansowane oprogramowanie selekcji odpadów.
 • RIPOK Tczew ma jeden z najwyższych wskaźników odzysku w Polsce, który wynosi 14%.
 • Wysegregowane odpady sprzedawane są miedzy innymi do Chin i Słowacji.

Czy wiesz, że…

 • Specjalistyczna technologia pozwala zakładowi wyselekcjonować plastik w wybranym kolorze, np. jasnoniebieskim albo zielonym.
 • W sortowni dokładnie rozdzielamy poszczególne rodzaje odpadów. To nie są już zwykłe odpady, ale SUROWCE WTÓRNE.

Warto wiedzieć

Selektywna zbiórka odpadów pozwala na zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi. Im więcej odpadów zebranych selektywnie zbieranych tym większa ochrona środowiska naturalnego.

Zapamiętaj

Nie używaj czarnych worków na śmieci ponieważ utrudniają selekcję odpadów na taśmie segregującej.

PSZOK przyjmuje odpady wytworzone i dostarczone samodzielnie.

Pracownicy Zakładu codziennie znajdują przynajmniej jeden dowód osobisty.


STRUKTURA

Zgromadzenie Wspólników:

Rolę Zgromadzenia Wspólników w Spółce wypełnia Prezydent Miasta Tczewa.

Zarząd:

 • Prezes Zarządu – Dyrektor

Rada Nadzorcza:

 • Katarzyna Tomczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Tomasz Kajzer – Zastępca Przewodniczącego
 • Grzegorz Sobieralski – Sekretarz
 • Roman Rezmerowski – Członek

Strukturę wewnętrzną Spółki tworzą:

 1. Prezes Zarządu
 2. Dział techniczny – Zastępca Dyrektora ds. technicznych – Aneta Kamińska – Prokurent
 3. Dział Administracyjno-Finansowy

Oraz samodzielne stanowiska:

 • Specjalista ds. bhp – Jacek Różanowski
 • Koordynator ds. zamówień publicznych – Maciej Zimny
 • Radca prawny – Sebastian Justyński

 

W zakładzie zatrudnionych jest 152 pracowników. Wykwalifikowana kadra dba o zachowanie najwyższych standardów procesu segregacji, selekcji i utylizacji odpadów zgodnych z wymogami unijnymi. Wiedza i fachowość pracowników przyczynia się do dalszego rozwoju działalności Zakładu.

 

Zakres działania Działu Technicznego obejmuje  w szczególności:

 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wszystkich instalacji wchodzących w skład Zakładu w Tczewie (w tym: sortowni, kompostowni, składowiska odpadów), oddziałów terenowych i PSZOK),
 2. utrzymanie, rozbudowa i modernizacja obiektów i infrastruktury Zakładu w Tczewie i oddziałów terenowych,
 3. prowadzenie i organizacja bieżących remontów, napraw i konserwacji,
 4. zapewnienie odpowiedniej ilości zapasów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych,
 5. przestrzeganie reżimu dokumentacji technologicznej poszczególnych instalacji,
 6. utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków, obiektów, sprzętu ciężkiego, taboru samochodowego, maszyn, urządzeń technologicznych,
 7. prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 8. prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami prawa,
 9. organizowanie i nadzór nad systemem kontroli dostarczanych odpadów, oraz ich ewidencji zgodnie z przyjętą klasyfikacją,
 10. prowadzenie monitoringu środowiskowego,
 11. prowadzenie laboratorium,
 12. współpracę z dostawcami, firmami zewnętrznymi, urzędami w zakresie posiadanych kompetencji,
 13. uzgadnianie warunków przyjęcia odpadów do unieszkodliwienia, przetwarzania, magazynowania w zakresie terminów dostaw, warunków cenowych, możliwości unieszkodliwienia,
 14. organizację obsługi dostawców, kontroli dostarczanych odpadów, wystawiania dokumentów na dostawy odpadów,
 15. prowadzenie rejestru zawartych umów w zakresie działania działu,
 16. prowadzenie rozliczeń z kontrahentami w zakresie ilości i rodzaju przyjmowanych odpadów.
 17. eliminację odpadów o składzie niezgodnym z posiadanymi pozwoleniami i decyzjami,
 18. prowadzenie wymaganych prawem ewidencji, terminowe obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz przygotowywanie wymaganej prawem sprawozdawczości o zakresie korzystania ze środowiska,
 19. prowadzenie monitoringu środowiskowego: składowiska, kompostowni, sortowni i innych instalacji zgodnie z posiadanymi pozwoleniami i decyzjami. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
 20. powiadamianie właściwych instytucji, wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, o zmianach parametrów wskazujących na możliwość wystąpienia zagrożeń środowiska lub o zakończeniu eksploatacji instalacji
 21. prowadzenie gospodarki magazynowej,
 22. opracowywanie planów inwestycyjnych bieżących i wieloletnich,
 23. planowanie i nadzór nad realizacją remontów,
 24. przygotowywanie kompletnych wniosków umożliwiających dostosowanie zakładu do obowiązujących regulacji prawnych.

 

Zakres działania Działu Administracyjno – Finansowego obejmuje w szczególności:

 1. Sporządzanie rocznego planu i sprawozdania finansowego,
 2. prowadzenie księgowości i rachunkowości  Spółki,
 3. sporządzanie i kontrola dokumentów finansowych,
 4. sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej,
 5. prowadzenie ewidencji środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych, sporządzanie planów amortyzacji, likwidacja zużytych środków trwałych, naliczanie amortyzacji,
 6. prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz nadzór nad rozliczeniami podatków Spółki w szczególności: PDOP, VAT, PDOF, podatki od nieruchomości, rolny, opłata środowiskowa,
 7. przygotowywanie korekty do planu przychodów i kosztów,
 8. wprowadzanie zmian do planu kont  uwzględniających potrzeby informacyjne oraz zmiany przepisów prawa,
 9. prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej,
 10. obsługę i kontrolę  systemu bankowego,
 11. fakturowanie,
 12. windykację należności od kontrahentów,
 13. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
 14. sporządzanie sprawozdań  do  Urzędu Statystycznego w zakresie przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej oraz uzyskanych efektach rzeczowych,
 15. współpracę w przygotowaniu aktów normatywnych Spółki,
 16. zapewnienie ciągłości działań administracyjnych Spółki,
 17. obsługę Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
 18. organizowanie i obsługę spotkań i konferencji Zarządu,
 19. aktualizację danych do KRS,
 20. prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelaryjną, w tym sekretariatu
 21. prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i związanych z Pablic Ralation Spółki,
 22. prowadzenie spraw osobowych i rozwoju zawodowego pracowników,
 23. prowadzenie obsługi administracyjnej rekrutacji pracowników,
 24. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu socjalnego,
 25. naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych,
 26. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi,
 27. prowadzenie spraw związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 28. prowadzenie gospodarki magazynowej,
 29. składanie ofert handlowych, uzgadnianie warunków odbioru odpadów w zakresie terminów dostaw, warunków cenowych,
 30. organizowanie sprzedaży surowców wtórnych i wyrobów z odzysku,
 31. organizacja odsprzedaży surowców pochodzących z segregacji wtórnej,
 32. organizowanie sprzedaży odpadów niebezpiecznych,
 33. organizacja obsługi odbiorców, kontroli przekazywanych odpadów, wystawiania dokumentów na odbiór odpadów,
 34. utrzymywanie kontaktów i współpraca z odbiorcami odpadów, firmami zewnętrznymi w zakresie posiadanych kompetencji,
 35. prowadzenie rejestru zawartych umów w zakresie działania działu,
 36. prowadzenie rozliczeń z odbiorcami odpadów,
 37. prowadzenie ewidencji odpadów przekazywanych odbiorcom,
 38. sporządzanie dziennych i  miesięcznych raportów z ewidencji odpadów przekazanych odbiorcom,
 39. zapewnienie nieprzerwanego i sprawnego działania sprzętu i systemów informatycznych.

 

Zakres działania Specjalisty ds. zamówień publicznych i inwestycji obejmuje w szczególności:

 1. przygotowanie procedur przetargowych,
 2. przygotowywanie projektów umów,
 3. przygotowanie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej postępowania przetargowego,
 4. prowadzenie ewidencji zamówień publicznych oraz bieżący nadzór nad trybem udzielanych zamówień pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 5. przeprowadzenie procedur przetargowych niezbędnych do wyłonienia wykonawców poszczególnych zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zmianami),
 6. przygotowanie przy udziale komórki merytorycznej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania planowanych inwestycji,
 7. bieżący nadzór, obok inspektora nadzoru/inżyniera kontraktu nad prowadzonymi przez Spółkę inwestycjami, w tym uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych.

 

Zakres działania Radcy Prawnego określa Ustawa o Radcach Prawnych.
Zakres działania Specjalisty ds. bhp określa Kodeks Pracy oraz przepisy podustawowe.
Zakres zadań związanych z realizacją Projektu pn. „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” (realizowane przez stanowiska wyszczególnione w Schemacie organizacyjnym).

 1. nadzór nad prawidłową realizacją Projektu,
 2. przygotowanie stosownych wniosków i dokumentów w celu pozyskiwania środków niezbędnych do płynnej realizacji Projektu,
 3. współpraca z Inżynierem Kontraktu w celu właściwego nadzoru nad realizacją prac budowlanych zgodnie z prawem polskim, prawem budowlanym, procedurami kontraktowymi FIDIC oraz Harmonogramem Realizacji Projektu,
 4. udział w naradach koordynacyjnych, radach budowy oraz odbiorach częściowych i końcowych w toku realizacji Projektu,
 5. weryfikacja Przejściowych Świadectw Płatności pod względem technicznym i rachunkowym, w tym prawidłowej kwalifikowalności wydatków oraz dokonywanie rozliczeń poszczególnych zadań wchodzących w zakres rzeczowy Projektu,
 6. przygotowanie i przekazywanie do IW/IPII niezbędnych informacji, raportów i sprawozdań z przebiegu realizacji Projektu.
 7. nadzór nad prawidłowością realizowanych działań promujących i informujących Projekt.
 8. prowadzenie rachunkowości związanej z Projektem zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie Projektu, dotyczącymi prowadzenia systemu księgowań rejestrującego wszystkie operacje finansowe na rachunku bankowym Beneficjenta w oparciu o rachunkowość Spółki.

 

 


RIPOK tworzą:

 • Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Tczew (RZUOT) – centrum technologiczne RIPOK Tczew.

Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w rejonie pięciu powiatów. Centrum technologiczne RIPOK zapewnia odzysk surowców, ogranicza masę odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko oraz minimalizuje ilość odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowisku.

 • Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Stegnie.

Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych w Stegnie jest podstawowym obiektem systemu transportu dwustopniowego dla obsługi rejonu: Krynicy Morskiej, Sztutowa, Ostaszewa i Nowego Dworu Gdańskiego. W Stacji odbywa się wyłącznie gromadzenie – magazynowanie i przygotowanie do transportu różnego rodzaju odpadów.

 • Stanowisko Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie (Ropuchy).

Stacja gromadzi w sposób selektywny odpady budowlane o charakterze gruzu – pochodzące z remontu budynków, sprzęt i instalacje sanitarne oraz elektryczne pochodzące z remontów budynków, stolarkę okienną i drzwiową, materiały izolacyjne, złom stalowy.

mapa


INFORMACJE DLA MEDIÓW

Kontakt prasowy:

Aneta Kamińska

e-mail: akaminska@zuostczew.pl

Agnieszka Mroczkowska

e-mail: amroczkowska@zuostczew.pl

telefon/fax: +48 58 532 83 72