Godziny pracy

IK – Instalacja Komunalna w Tczewie

Poniedziałek – Piątek: 06.00 – 18.00

Sobota: 06.00 – 14.00

 

PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Poniedziałek – Piątek: 08:00 – 18:00

Sobota: 07:00-14:00

 

Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Stegnie

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00

* W sezonie letnim 01/07 – 31/08

Sobota: 8:00 – 14:00

Przyjęcie odpadów budowlanych tylko za zgodą kierownika stacji. (Damian Pawłuszek, tel.: 660 724 478)

 

Stanowisko Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie (Ropuchy)

Wtorek: 8:00 – 14:00

Czwartek: 8:00 – 14:00

Po 01.09.2021 r.:  Poniedziałek, Środa, Piątek: 7:00 – 15:00


PRZYJĘCIE ODPADÓW DO IK I PSZOK

Każdy pojazd dostarczający odpady do IK Tczew jest ważony, a następnie sprawdzany pod kątem rodzaju dostarczonych odpadów. W zależności od rodzaju odpadów kierowany jest do miejsca rozładunku.

Po rozładunku pojazd wraca na wagę i jest ponownie ważony, a kierowca otrzymuje kwit wagowy, na którym znajdują się następujące dane:

  • numer kwitu wagowego,
  • data dostarczenia odpadu
  • kod oraz rodzaj odpadów,
  • dane dostawcy – adres oraz nr rej pojazdu,
  • dane odbiorcy,
  • wynik ważenia – masa w kg

Na podstawie kwitu wagowego właścicielowi odpadu zostaje wystawiona faktura VAT lub paragon.

Wymagane dokumenty można pobrać w zakładce: DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Odpady inne niż komunalne pochodzące z przemysłu i firm usługowych (spoza systemów gminnych) mogą być dostarczone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody ze strony ZUOS Tczew.

mapa


Przyjęcie odpadów krok po kroku

IK przyjmuje odpady dostarczone przez wytwórców odpadów / transportujących. Odpady niebezpieczne muszą znajdować się w odpowiednio oznaczonych opakowaniach!

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady wytworzone w gospodarstwie domowym i dostarczone własnym transportem.

Każdy pojazd, który dostarcza odpady jest ważony, a następnie sprawdzany pod kątem rodzaju dostarczanych odpadów. W zależności od rodzaju odpadów pojazd kierowany jest do miejsca rozładunku.

Przy wyjeździe pojazd jest ponownie ważony. Kierowca otrzymuje kwit wagowy, na którym znajdują się informacje: numer kwitu wagowego, data dostarczenia odpadu, kod oraz rodzaj odpadów, dane dostawcy, dane odbiorcy, wynik ważenia – masa w kg.

W przypadku dostarczenia odpadu na PSZOK, dodatkowo mieszkaniec podpisuje na kwicie wagowym oświadczenie (treść załącznika nr 1 do Regulaminu).


Informacje dla mieszkańców

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  – PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie dostarczone odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych mieszkańców:
Miasta Tczew, Gminy Tczew, Gminy Pszczółki, Gminy Suchy Dąb, 

z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwiania.

UWAGA! Odpady należy dostarczyć selektywnie, samodzielnie, własnym transportem.

Wszystkie frakcje odpadów powinny być posegregowane.

Rozładunek odpadów – po stronie dostawcy.

Warto wiedzieć

Odpady gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych kontenerach, pojemnikach lub w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.


JAKIE ODPADY PRZYJMUJE IK?


 

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. uprzejmie przypomina, iż ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2151) w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dodany został art. 101a, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. Zgodnie z tym przepisem odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie (ust. 1). Ustęp drugi tego artykułu stanowi natomiast, iż obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do gospodarstw domowych, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ani do odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenie ewidencji odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie zostały zebrane i odebrane w sposób selektywny, podlegają sortowaniu co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie (ust. 3).

ZUOS Tczew nie posiada decyzji administracyjnych na przetwarzanie zmieszanych odpadów budowlanych, lecz jedynie na ich unieszkodliwianie w procesie D5. Oznacza to, że tutejszy Zakład nie będzie mógł przyjmować zmieszanych odpadów budowlanych począwszy od 1 stycznia 2025 r.

W razie pytań bądź wątpliwości, bardzo proszę o kontakt z Panią Katarzyną Werą
tel. 885 648 877 lub e-mail: kwera@zuostczew.pl.

 


 

Numer BDO ZUOS Tczew: 000006859

DOKUMENTY DO POBRANIA

Cenniki

pdf  Cennik – obowiązuje od 01.02.2023 r.

 

 

Przyjęcie odpadów budowlanych (gr. 17) do stacji przeładunkowej w Stegnie tylko za zgodą kierownika stacji. (Damian Pawłuszek, tel.: 660 724 478)

Opłata rekultywacyjna wynosi 2 złote za każdą tonę odpadu przyjętego do składowania.