PN/5/2018 Usługa odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów balastowych luzem o granulacji 80-300 mm o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy, pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS161-368432-pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: PN 5 SIWZ balast Edytowalne załączniki do SIWZ Załącznik nr 2 JEDZ Projekt umowy informacja otwarcie ofert z dn.08.10.2018 Wybór oferty w…