Inżynier Kontraktu dla Projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP400PodgladOpublikowanego.aspx Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 1. SIWZ – IDW USŁ.IK 2. Projekt umowy_IK 3. OPZ IK Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dn. 08.09.2017: PN2 odpowiedzi i zmiana…